Trong chuyến hoằng

Được viết: Thứ ba, 14 Tháng 7 2015

 

CÂU ĐỐI CHÙA ĐỊNH QUANG
Trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ của Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, Ngài đã viếng thăm và tặng cho Chùa Định Quang câu đối :

定力深薰打破塵勞成大道
光輝普炤弘開慧智澈真源


Định lực thâm huân đả phá trần lao thành đại đạo
Quang huy phổ chiếu hoằng khai huệ trí triệt chân nguyên
Dịch;
Định lực huân sâu, phá vỡ trần lao thành đạo lớn
Quang huy chiếu khắp, rộng mở trí tuệ thấu nguồn chân

Toàn thể đạo tràng Chùa Định Quang chúng con cung kính đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng đã sách tấn chúng con trên bước đường hoằng pháp lợi sanh.

Ban biên tập